Multikulturní centrum Praha

Naše publikace

Nedílnou součástí projektů Multikulturního centra Praha jsou doprovodné publikace a výzkumné práce. Výzkumné studie se zaměřují na aktuální témata migrace, mediální prezentace cizinců a uprchlíků apod. Většina publikací je volně ke stažení ve formátu pdf nebo k dispozici v knihovně MKC Praha.

Vysílání pracovníků - je potřeba zlepšit pracovní standardy a posílit nadnárodní spoluprácií

Vysílání pracovníků si získalo pozornost díky v tomto roce projednávané a schválené revizi evropské směrnice o vysílání. Jaké problémy a výzvy se s vysíláním pracovníků pojí? Jakým porušením pracovních standardů vysílaní pracovníci a pracovnice čelí? A jak by bylo možné jejich stávající postavení zlepšit? To se dozvíte v našich nových publikacích, které poskytují přehled nejdůležitějších zjištění a doporučení soustředěných kolem 4 témat: 1) Ochrana vysílaných pracovníků v Evropské Unii 2) Nadnárodní spolupráce mezi subjekty prosazujícími regulaci pracovního trhu v Evropě 3) Posílení ekonomické demokracie pro vysílané pracovníky 4) Zkvalitnění shromažďování informací o vysílání a o podmínkách pro vysílané pracovníky Mimo to Vám prezentujeme také 2 zprávy zaměřující se konkrétně na kontext České republiky, a to na témata (1) nadnárodní monitoring vysílání a prosazování práv vysílaných pracovníků a (2) posílení ekonomické demokracie pro vysílané pracovníky. Publikace si můžete prohlédnout zde. 

Publikace vznikly v rámci projektu PROMO ("Vymáhání pracovních práv u vysílaných pracovníků v EU") financovaného Evropskou komisí. Projektové konsorcium zahrnuje University of Jyväskylä, University of Padova, Fafo Institute for Labour and Social Research, SOLIDAR, FORBA - Forschungs- und Beratungsstelle Arbeitswelt.

 

Rok za rokem, Krok za krokem s La Ngonpem: Příběhy ze škol zapojených v projektu globálního rozvojového vzdělávání

Jak probíhá výuka podle metodiky La Ngonpo? Připravili jsme pro vás publikaci, která nabízí nahlédnutí do metodiky La Ngonpo a sdílení zkušeností s výukou podle ní. Od vzniku projektu v roce 2010 jím prošly desítky učitelek a učitelů a stovky studentek a studentů. Skrze příběhy šesti vybraných učitelek z českých škol, které jsou nebo byly v projektu zapojeny, se podíváme, co vše v metodice učitelé a žáci naleznou.

(Ne)přítomní uprchlíci: Mediální obraz dění v Králíkách a na Moldavě

Předkládaný výzkum představuje dvě regionální „uprchlické“ kauzy, které se mezi lety 2015–2016 odehrály v České republice a získaly si celostátní pozornost médií. Prvním případem byl záměr Ministerstva vnitra ČR zřídit v bývalém Výchovném ústavu a dětském domově Králíky pobytové středisko pro žadatele o azyl, kteří zde měli pobývat do té doby, než bude jejich žádost vyřízena. Druhým případem bylo umístění uprchlíků na německou stranu bývalého hraničního přechodu Moldava, což na české straně hranice vyvolalo strach a nevoli.

Jsem prodavačka, jsem pokladní a znám svá práva. Právní minimum pro pracující v obchodě

Právní analýza přibližuje zakotvení práv a pracovních podmínek žen pracujících v nízkopříjmových profesích v oblasti obchodu v České republice.  Reflektuje základní fáze pracovního procesu a poskytuje tak zaměstnankyním praktický přehled jejich práv, které musí jejich zaměstnavatel při práci respektovat. Analýza má formu odpovědí na zaměstnankyněmi nejčastěji pokládané otázky a poskytuje tak praktický manuál pro účinné uplatnění práv zaměstnance. Vychází z právních předpisů platných ke dni 17. 4. 2016.

Subcontracting and EU Mobile Workers in the Czech Republic: Exploitation, Liability, and Institutional Gaps

Autoři: Marek Čaněk, Adriana Qubaiová, Petr Kučera, Václav Voslář, Ion Avramioti, Linda Janků, Pavel Čižinský, Hana Lupačová
Studie mapuje různé případy porušování pracovních práv, konkrétně v subdodavatelských zaměstnáních. Studie navrhuje několik doporučení zaměřených na zlepšení pracovních podmínek mobilních pracovníků v ČR.

Policy paper: Podíl odborových svazů na ochraně práv pracovních migrantů: Bariéry a perspektivy

Autoři: Marek Čaněk,  Ľubica Kobová

Policy paper: Subdodavatelské vztahy a porušování pracovních práv občanů Evropské unie: od konkrétních případů k sýstémovým doporučením

Autoři: Marek Čaněk, Adriana Qubaiová, Petr Kučera, Václav Voslář, Ion Avramioti, Linda Janků, Pavel Čižinský, Hana Lupačová

A proč tu ještě chceme cizince? Proměna poptávky po zahraničních zaměstnancích v době ekonomické krize

Autorka:  Lucie Trlifajová
Výzkumná zpráva, která prezentuje výsledky kvalitativního výzkumu mezi zaměstnanci-cizinci a zaměstnavateli o praxi zaměstnávání cizinců v ČR v době ekonomické krize. Zpráva se zaměřuje zejména na dopady migračních politik na utváření poptávky a proměnu forem zaměstnávání zahraničních pracovníků.

Doporučení pro nastavení politiky v oblasti zahraniční zaměstnanosti s ohledem na připravovanou právní úpravu pobytu cizinců na území České republiky

Sloužilo mimo jiné jako podklad pro debatu o návrhu nového cizineckého zákona předloženého v roce 2015.

Cizinci ztraceni v počtech? Metodika práce s daty o cizincích ve veřejně dostupných databázích s možností dlouhodobého využití při evaluaci politických opatření v oblasti migrační politiky a komparaci těchto opatření

Text nabízí přehled databází, které poskytují data o cizincích v České republice a možnosti jejich využití a interpretace. Důraz je kladen zejména na pobyt a ekonomickou aktivitu.

Šablona integračního manuálu pro česká města

Spolu s HelpDeskem komplementární dokument určený pro zástupce samospráv, který jim umožní se základně zorientovat v úrovni integrace ve své obci a vybrat pro podporu integrace vhodný nástroj.

Podpora strategického přístupu k integraci cizinců v obcích. Metodika integračního workshopu pro česká města

Autoři: Jakob Hurrle a kol.
Detailní průvodce integračním workshopem (i s jeho mnoha variantami) primárně určen facilitátorům.

Výzkumná zpráva: Stereotypy ve výuce témat globálního rozvojového vzdělávání

Autoři: Milan Hrubeš, Terezie Vávrová
Jaké jsou nejčastější stereotypy, které se ve výuce GRV reprodukují? V jakých situacích se stereotypy ve výuce GRV objevují? Jak se tyto stereotypy ve výuce reprodukují? Zpráva z výzkumného šetření, které probíhalo na českých základních školách a gymnáziích na jaře roku 2015. Cílem šetření bylo dozvědět se více o stereotypech ve výuce témat GRV.

Průvodce světovou školou, 2. aktualizované vydání

Autorky: Kateřina Sobotková, Kateřina Sequensová, Marcela Fiedorová, Kateřina Štěpničková, Eva Špániková, Petra Skalická
Praktický průvodce, který přibližuje hlavní aktivity, průběh a cíle projektu Světová škola. Průvodce seznamuje s konceptem GRV, přináší návod, jak se stát Světovou školou, a inspiraci ve formě příběhů ze škol, které již tento prestižní titul vybojovaly. 

Analýza zobrazování Romů v lokálních severočeských médiích

Text nastoluje zrcadlo lokálním médiím a politikům, kteří v roli opinion makerů – názorových tvůrců – svými postoji výrazně ovlivňují veřejné mínění, a apeluje na přijetí částečné zodpovědnosti za dlouhodobý negativní postoj většinové české veřejnosti k Romům.

Soubor situačních analýz z lokalit realizace projektu společně proti rasismu

Předkládané analýzy deseti vybraných měst a obcí Ústeckého kraje mají za cíl popsat situaci v mapovaných lokalitách a zařadit poznatky z Analýzy způsobu zobrazování Romů v lokálních severočeských médiích do kontextu širší reality v daných lokalitách.


Nenávistné projevy v online prostředí: internetové diskuze v Česku

Autorka: Andrea Svobodová 
Analýza mapuje na pěti případových studiích charakter internetových diskuzí a jejich moderování ve vybraných médiích.
 

Vzdělávací program zaměřený na nenávistné projevy na internetu - metodický materiál

Metodika vzdělávacího programu zaměřeného na nenávistné projevy na internetu je určena lektorům - pedagogům, pracovníkům s mládeží a všem těm, kteří mají zájem věnovat se tématu nenávistných projevů v online prostředí. Vychází ze zážitkové pedagogiky a osobnostní výchovy.

Stereotypy ve výuce témat globálního rozvojového vzdělávání

Ve spolupráci s Centrem občanského vzdělávání byla vytvořena výzkumná zpráva Stereotypy ve výuce témat globálního rozvojového vzdělávání, a to v rámci projektu "Vzděláváním pedagogických pracovníků k prevenci stereotpů v GRV", který je podpořen z prostředků České rozvojové agentury a Ministerstva zahraničních věcí v rámci Programu zahraniční rozvojové spolupráce ČR. Výzkumné šetření probíhalo přímo na českých školách na jaře roku 2015 a jeho cílem bylo dozvědět se více o stereotypech ve výuce témat globálního rozvojového vzdělávání. V první řadě bylo nutné zjistit, jaké stereotypy se ve výuce GRV objevují, jestli se jedná o "běžné" stereotypy, se kterými se běžně setkáváme, pokud hovoříme o globálních tématech či souvisejících otázkách a problémech, či jde o specifické stereotypy související pouze s určitou problematikou, např. aktuální téma migrace do zemí Evropské unie. V souvislosti s tím bylo dále potřeba zjistit, kdy tyto předsudky ve výuce zaznívají, tedy v jakých situacích se během vyučovacích hodin stereotypy objevují. Poslední otázkou, na kterou jsme hledali odpověď bylo, jakým způsobem jsou stereotypy reprodukovány. 

Nostrifikace: Uznávání zahraničního vzdělání v ČR

Výzkumná zpráva analyzuje uznávání zahraničního vzdělání jako specifickou bariéru, bránící uplatnění vzdělanostního potenciálu občanů třetích zemí. Sleduje legislativní vývoj v této oblasti v ČR, zařazuje jej do kontextu evropské legislativy i migrační politiky obecně. Terénní výzkum mezi migranty, představiteli uznávacích orgánů a zaměstnavateli ilustruje každodenní praxi uznávání zahraničního vzdělání v ČR, její bezprostřední dopad na migranty, zaměstnavatele, i širší dopady, které má tato praxe na zahraniční zaměstnanost a uplatňování vzdělanostního potenciálů občanů třetích zemí. Zpráva obsahuje praktická doporučení. Vydalo Multikulturní centrum Praha v rámci projektu Využití potenciálu a kvalifikace imigrantů na českém pracovním trhu.

Faktory bránící využití kvalifikace imigrantů na trhu práce v ČR

Výzkumná zpráva z roku 2014 autorek Yany Leontiyevy a Anny Pokorné shrnuje situaci v oblasti pracovního uplatnění imigrantů ze třetích v zemí ČR. Analýza vychází z dostupných statistických dat a kvalitativního výzkumu provedeného mezi migranty, zaměstnavateli a pracovníky úřadů práce. Sleduje tak celkový vývoj problematiky uplatňování vzdělanostního potenciálu imigrantů ze třetích zemí v ČR nejen z hlediska ukazatelů statistik, ale i z hlediska toho, jaká je vnitřní logika tohoto jevu a jak je reflektován samotnými migranty. Vydalo Multikulturní centrum Praha v rámci projektu Využití potenciálu a kvalifikace imigrantů na českém pracovním trhu.

Václavské náměstí v perspektivách

8 metodických listů představuje 8 míst na Václavském náměstí a obsahuje řadu aktivit pro užití ve třídě i v terénu, přímo v prostorách Václavského náměstí. Místa slouží jako ilustrace zásadních okamžiků českých dějin. Zážitek přímo na místě dějinných událostí, bohatý vizuální materiál i soubor otázek a úkolů studenty učí kritické práci s historickými prameny a umožňuje vidět paralely a spojnice se současností.

Metodika sdílení zkušeností v oblasti pracovního uplatnění cizinců

Publikace nabízí konkrétní nástroje a metody z oblasti pracovní integrace cizinců a pro přímou práci s cizinci. Uvádí dále některé úspěšné projekty řešící problematiku pracovního uplatnění cizinců pro všechny, kteří se věnují pracovnímu poradenství. Slouží jako inspirace jak pro realizátory a zadavatele projektů, tak pro ty, kteří mohou ovlivnit zaměření dotačních programů zaměřených na cizince. Autorky: Blanka Kissová a Andrea Svobodová. Vydalo Multikulturní centrum Praha v rámci projektu Využití potenciálu a kvalifikace imigrantů na českém pracovním trhu.

La Ngonpo - databáze výstupů

Za tři roky trvání projektu La Ngonpo se na webových stánkách www.la-ngonpo.org od zapojených škol nashromáždilo velké množství zajímavých výstupů. V této publikaci bychom vám chtěli představit alespoň některé z nich v kontextu jejich zařazení v metodickém manuálu La Ngonpo: místo setkávání. Databáze výstupů La Ngonpo tedy slouží jako doplňkový materiál k projektu, kde můžete nalézt přehledně zařazené výstupy z partnerských škol v ČR, Indii a v Nepálu, ať již je chcete použít ve výuce či se chcete jen dozvědět, co vytvořili děti z různých kulturních kontextů, když zpracovávaly stejné téma.

Publikace je volně ke stažení i v anglické verzi.

Diář La Ngonpo, aneb s kým jsme se v modrém průsmyku setkali

Diář La Ngonpo shrnuje mezinárodní vzdělávací projekt partnerství škol očima některých zúčastněných. O své zkušenosti s česko-indickým projektem La Ngonpo (2010 - 2012) se zde dělí učitelé z ČR a z Ladaku, dobrovolníci, partneři projektu, experti na globální rozvojové vzdělávání i samotní realizátoři. Publikace zároveň slouží jako univerzálně použitelný plánovací diář. Diář je doplněn množstvím doprovodných fotografií z ČR a z Ladaku.

Diář je volně ke stažení i v anglické verzi.

ISBN 978-80-87615-03-4 (ENG).
ISBN 978-80-87615-02-7 (CZE).

Metodika k filmu Out of Dreams

Metodický manuál, který obsahuje 3 plány hodin pro práci s filmem Out of Dreams, je určen učitelům na ZŠ a SŠ nejen jako nadstavba k projektu La Ngonpo, ale lze jej použít i samostatně. Film zachycuje životy dvou dospívajících chlapců, Rinchena z Indie a Honzy z České republiky a porovnává jejich sny, touhy a přání v kulturně odlišných kontextech. Metodika k filmu Out of Dreams se zaměřuje na aktivní použití filmového materiálu v hodině se zaměřením na jednotlivé aspekty filmu - sny, touhy a přání, role vzdělávání v našich životech a také na krtitickou analýzu filmu i žánru dokumentárního filmu obecně. 

Metodika je volně ke stažení i v anglické verzi.

Dokumentární film Out of dreams

Dokumentární film Out of dreams vznikal v letech 2010-2012 jako jeden z výstupů mezinárodního tříletého vzdělávacího projektu La Ngonpo. Film pochází z dílny polských tvůrců Elwiry Niewiry a Piotra Rosolowského z organizace Fundacja Nowa Ameryka. Zachycuje životy dvou dospívajících chlapců, Rinchena z Indie a Honzy z České republiky a porovnává jejich sny, touhy a přání v kulturně odlišných kontextech. 

Kromě profesionálních záběrů jsou v dokumentu použity také ukázky z žákovských filmů, které vznikly při filmových workshopech v rámci projektu La Ngonpo.

Film je volně ke shlédnutí/stažení.

La Ngonpo - místo setkávání

Metodický manuál vychází z již vydané Metodiky globálního rozvojového vzdělávání pro partnerství českých a ladackých škol (2010) projektu La Ngonpo a dále ji rozšiřuje pro univerzální použití v jakýchkoli školách na světě. Obě metodiky vydalo MKC Praha ve spolupráci se sdružením NaZemi. Je určená učitelům druhého stupně ZŠ a nižších ročníků středních škol. Osahuje 24 vypracovaných plánů hodin do různých předmětů, které lze realizovat po dobu šesti měsíců, a to ve spolupráci s partnerskou školou kdekoliv na světě. Metodika naplňuje průřezová témata Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, Multikulturní výchova, Environmentální výchova a Osobnostní a sociální výchova.

Publikace je volně ke stažení i v anglické verzi.

Metodika La Ngonpo

MKC Praha vydalo ve spolupráci se sdružením NaZemi metodiku globálního rozvojového a multikulturního vzdělávání pro učitele druhého stupně ZŠ a nižších ročníků středních škol. Metodika stejnojmenného projektu La Ngonpo obsahuje 24 vypracovaných plánů hodin do různých předmětů, které lze realizovat po dobu šesti měsíců, a to ve spolupráci s partnerskou školou z indického Ladaku. Prostřednictvím témat Kruh, Hrdina, Migrace, Krása, Voda a Společně mají žáci ve věku 12-16 let příležitost objevovat nejen názory svých vrstevníků odjinud, ale především i poznávat sami sebe, své spolužáky a společnost, ve které žijí. Metodika naplňuje průřezová témata Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, Multikulturní výchova, Environmentální výchova a Osobnostní a sociální výchova.

Publikace je volně ke stažení i v anglické verzi.

Jak pracovat s multikulturními tématy v médiích: Diversity Toolkit

Publikace je částečným překladem manuálu "A Diversity Toolkit for factual programme in public service television", kterou vydala Evropská agentura pro základní práva v roce 2007. Příručka je určena pro nezisková školení a workshopy a předkládá doporučení, jak zlepšit způsob zobrazování menšin. Poprvé jsou na jednom místě soustředěné praktické informace a rady, které lze použít, nebo napodobit. Toolkit se zabývá především tím, jak jsou národnostní a kulturní menšiny zastoupeny a zobrazovány v televizních zpravodajských pořadech a pořadech o současném dění.

Publikace obsahující DVD je k dispozici v kanceláři MKC Praha.

Jaké cesty vedou do Česka? Česká vízová politika a praxe v Mongolsku, Vietnamu a na Ukrajině mezi lety 2007 a 2010

Česká republika prošla mezi lety 2007 a 2010 výraznými změnami v oblasti migrace, které se zásadně projevily ve vízové praxi a posléze i politice. Zatímco v roce 2007 a 2008 (v době ekonomické konjunktury spojené s vysokou poptávkou po zahraničních zaměstnancích) byly české zastupitelské úřady v hlavních zdrojových zemích pro migraci do České republiky přetíženy nápory žadatelů o víza, během roku 2009 bylo v kontextu ekonomické krize zcela pozastaveno vydávání dlouhodobých víz za účelem zaměstnání a podnikání. Nabírání žádostí o víza je do současnosti (léto 20011) omezené neveřejnými kvótami, které v řadě zemí téměř neumožňují podat žádost o dlouhodobé vízum. Publikace "Jaké cesty vedou do Česka?" sleduje tento vývoj a jeho dopady na příkladech třech zemí, ze kterých v letech 2007 a 2008 přicházelo do Česka nejvíce pracovních migrantů - Mongolska, Vietnamu a Ukrajiny.

Flexi-in-security: o situaci pracovních migrantů v době ekonomické krize/ on the situation of labor migrants in time of economic crisis

Publikace věnovaná situaci migrantů v době ekonomické recese v České republice a v dalších nejen Evropských zemích. Deset reportérů spolu s deseti fotografy zdokumentovalo v průběhu roku 2010 socio-ekonomické změny v přistěhovaleckých komunitách zemích EU. Publikace přináší skutečné životní příběhy pracovních migrantů a vliv krize na jejich každodenní život. Publikace je v anglické a anglicko-české verzi a vznikla v rámci projektu Flexi-in-Security podpořeného Evropskou komisí, Evropskou kulturní nadací, International Visegrad Fund a Ministerstvem zahraničních věcí ČR.
ISBN 978-80-904808-0-3 (anglická verze).
ISBN 978-80-904808-1-0 (anglická verze s částečným českým překladem).

Publikace je volně ke stažení i v anglické verzi.

Integrační politika a cizinci v médiích (sborník příspěvků z konferencí projektu Flexi In Security a MIPEX)

Sborník přináší hlavní příspěvky ze dvou konferencí uskutečněných v březnu a v květnu 2011. První konference Média a odraz multikulturní společnosti se uskutečnila v Praze dne 31.3.2011. věnovala se přístupu médií k měnící se společnosti, možnosti tradičních a nových médií. Jedním z hostů byl také Frans Jennekens, ředitel sekce diverzity Evropské televizní a rozhlasové unie, který nastínil přístup nizozemských médií k multikulturním tématům. Mezinárodní konference Státní politika a integrace migrantů do společnosti se uskutečnila dne 4.5.2011 v Goethe Institutu v Praze. Konference pořádaná nabídla pohled na českou migrační a integrační politiku, její srovnání v evropském kontextu i její odraz na postavení migrantů v praxi. Kromě integrace se konference zabývala také dopadem hospodářské krize na pracovní migranty, úspěšnými integračními strategiemi, příklady z praxe ze zahraničí a migrační politikou České republiky. Sborník vznikl v rámci projektů Flexi-in-Security, MIPEX a MEM podpořených Evropskou komisí, Evropskou kulturní nadací, International Visegrad Fund a Ministerstvem zahraničních věcí ČR.

Společně o sobě

Katalog je výsledkem fotografických workshopů, které probíhaly od února do června 2008 ve dvou pražských základních školách se sídlem ve dvou kulturně a sociálně odlišných lokalitách. Během půlroční série workshopů vznikla řada výjimečných fotografií, jejichž výběr představuje tato publikace.
Obsahuje CD. ISBN 978-80-904161-5-4.

Publikace je k zakoupení v kanceláři MKC Praha.

Manuál a Příručka Knihovny pro všechny - Evropská strategie pro multikulturní vzdělávání (2010)

Cílem projektu "Knihovny pro všechny" je na evropské úrovni nastartovat rozvoj místních veřejných knihoven a vytvořit nové modely pro interkulturní knihovní služby. Příručka nabízí srozumitelný návod, jak proměnit veřejnou knihovnu v lokální multikulturní vzdělávací centrum. Také obsahuje kontrolní seznam - postup krok za krokem, včetně konkrétních klíčových opatření, jak postupovat při uskutečňování modelu "knihovny pro všechny". V manuálu projektu najdete podrobnosti o aktivitách realizovaných v jednotlivých partnerských zemích (dostupný v tištěné formě nebo na internetové stránce projektu www.librariesforall.eu). Tento manuál nabízí komplexní analýzu v oblasti knihoven - od nových přístupů a metod (např. fungování poradní skupiny v knihovně) až po zdůraznění potřeby dlouhodobě monitorovat úspěšné integrační aktivity jednotlivých knihoven zapojených do projektu. Publikace je volně ke stažení
Manuál česky [PDF, 2,4 MB].
Manuál anglicky [PDF, 2,1 MB].
Manuál německy [PDF, 2,2 MB].
Manuál švédsky [PDF, 2,1 MB].
Příručka česky [PDF, 1,4 MB].
Příručka anglicky [PDF, 1,4 MB].
Příručka německy [PDF, 1,4 MB].
Příručka švédsky [PDF, 1,4 MB].

CzechMade? Výstava komiksů o práci cizinců (2009)

Publikace zaměřující se na práci cizinců v České republice. Formou komiksů i investigativních reportáží se tak můžete seznámit, za jakých podmínek zde cizinci pracují. Sám název Czech Made s otazníkem poukazuje na to, že za českými výrobky se často skrývá úmorná a mnohahodinová práce migrujících pracovníků. Katalog obsahuje osm reportáží - komikových příběhů - přibližujících část života cizinců různých národností, kteří přišli do ČR za prací. V příbězích je zachycen každodenní život cizinců, reálné poměry u českého zaměstnavatele i konkrétní příklady porušování základních lidských práv i pracovních podmínek. ISBN 978-80-904161-3-0.

Publikace je k dostání v kanceláři MKC Praha.

Okamžik jednoho zázraku (2008)

Metodická příručka pro pedagogy působící na základních školách a víceletých gymnáziích. Je určena pro práci s průřezovým tématem multikulturní výchova. Metodika vychází z transkulturního přístupu v pohledu na kulturní rozdíly. Film Okamžik zázraku přináší příběh, ve kterém je hlavnímu protagonistovi Vojtovi po jedné menší nehodě umožněno velmi zblízka zakusit rozdíl mezi tím, co si sám myslí o druhých lidech a korekci této zkušenosti, když zjistí, co se jim honí hlavou opravdu. Rozlišení toho, co vidíme od toho, co interpretujeme, je hlavním cílem a zadáním. Součástí metodické příručky je DVD. ISBN 978-80-904161-0-9 (metodické listy), ISBN 978-80-904161-1-6 (DVD)

Neregulérní pobyt cizinců v ČR: problémy a jejich řešení (2008)

Ústředním tématem tohoto sborníku je nelegální migrace a její různé aspekty. Tento fenomén zahrnuje širokou škálu stupňů pobytové či pracovní neregulérnosti s různou mírou závažnosti. I proto preferují autoři spíše termín „neregulérní“ migrace a pobyt před označením „nelegální“. Odhady počtu cizinců a cizinek v neregulérním postavení v Evropě i v České republice nejsou přesné, odborná veřejnost se nicméně shoduje na tom, že jde zřejmě o milióny lidí v Evropské unii a desítky až stovky tisíc lidí v České republice. Zřejmě až čtyři sta tisíc nových přistěhovalců do Evropské unie každoročně porušuje z hlediska pobytu či práce zákony té země, ve které se nacházejí. A tento tok neslábne.

Antidiskriminační právo (2007)

Publikace objasňuje pojmy rovnost a diskriminace v rámci sociálního a historického kontextu, přičemž čerpá z široké škály filozofických a právních zdrojů. V knize naleznete kapitolu o zdrojích diskriminace, rozsahu diskriminačního práva, pojmech přímá a nepřímá diskriminace, otázce obrácené diskriminace a hranicích práva v zajišťování práv a opravných prostředků na ochranu před diskriminací. Překlad anglického originálu byl vydán v rámci projektu MKC Praha - Kampaň na podporu rovných příležitostí pro všechny v České republice. ISBN 978-80-254-1054-7 Publikace je k dostání v kanceláři MKC Praha.

Antidiskriminační vzdělávání a veřejná správa v ČR: příručka pro zaměstnance veřejné správy (2007)

2. rozšířené vydání manuálu pro pracovníky veřejné správy, ve kterém jsou k dispozici přehledné informace o legislativní stránce antidiskriminačních opatření, praktické ukázky z antidiskriminační praxe a další odkazy spojené s touto problematikou. ISBN 978-80-239-9597-8
Publikace je zdarma k vyzvednutí v kanceláři Multikulturního centra Praha a volně ke stažení.

Visegrad Moves (2007)

Publikace o migraci ve střední Evropě, která přináší nové perspektivy na otázku pracovní migrace do zemí západní Evropy. Publikace je svým způsobem experimentem, protože je složena jak z odborných článků, tak i blogů migrantů ze střední Evropy na Západě. Tyto různé typy textů si kladou následující otázky: Kdo jsou lidé, kteří odjíždí za prací? Jak jsou migranti z východní Evropy vnímáni na Západě? Jak pracovní migrace ovlivňuje ekonomiky zdrojových zemí? Jací migranti směřují do visegradských zemí? ISBN 978-80-239-9307-3
Publikace vznikla za podpory International Visegrad Fund a Evropské unie a je k vyzvednutí v kanceláři Multikulturního centra Praha.

Společná publikace nevládních organizací k novele cizineckého a azylového zákona (2007)

V návaznosti na probíhající diskuse v poslanecké sněmovně o novele cizineckého a azylového zákona zpracovali pracovníci nevládních organizací Poradna pro občanství, občanská a lidská práva, Konzorcium nevládních organizací pracujících s uprchlíky v ČR (Poradna pro uprchlíky, Organizace pro pomoc uprchlíkům, Poradny pro integraci, SOZE) a Multikulturní centrum Praha stanoviska a komentáře k jednotlivým problematickým bodům těchto novel. Připomínky jsou zde volně ke stažení.
Část k cizineckému zákonu [PDF, 2,1 MB].
Část k azylovému zákonu [PDF, 912 kB].

Integra: integrační přístup k osobám s postižením (2007)

Příručka shrnuje informace a zkušenosti ze šesti evropských zemí v oblasti integrace osob s postižením na volný pracovní trh. Je složena ze tří částí. První část mapuje situaci osob s postižením, jejich pracovní uplatnění v zemích projektu a obsahuje příklady dobré praxe. Druhá část je zaměřena na informační kampaně, které byly uskutečněny v evropských zemích a mohou sloužit jako zdroj inspirace. Třetí část popisuje vzdělávání zástupců lidských zdrojů ve firmách a poskytuje pedagogický materiál, jakým způsobem je možné zvyšovat povědomí o problematice osob s postižením u zaměstnavatelů. Publikace je volně ke stažení.
Příručka 1.část [PDF, 268 kB]
Příručka 2. část [PDF, 3,1 MB]

Cizinci, našinci a média (2007)

Sborník mediálních analýz navazující na studie Jak se (ne)píše o uprchlících a Nečitelní cizinci : Jak se (ne)píše o cizincích v českém tisku. Publikace vznikla na základě projektu Diskriminace a média, jehož cílem bylo systematicky sledovat, jakým způsobem a v jakých souvislostech se v celostátním i regionálním tisku píše o cizincích a příslušnících národnostních, etnických a náboženských menšin, popřípadě poukazovat na jejich zavádějící, zjednodušující či stereotypní zobrazování. 

Knihovny jako brána k integraci cizinců v EU (2006)

Publikace určená českým veřejným knihovnám je uceleným sborníkem textů a praktických rad pro vytvoření multikulturní knihovny. Jádro publikace tvoří detailní návod pro realizaci integračních aktivit v knihovnách. Publikace dále informuje o multikulturních aktivitách českých veřejných knihoven a projektech v zahraničních knihovnách. ISBN 80-239-7826-8
Česká verze publikace je zdarma k vyzvednutí v kanceláři Multikulturního centra Praha, anglická verze je volně ke stažení

Práce je jinde / Work is elsewhere (2006)

Katalog výstavy Práce je jinde / Work is elsewhere je hlavním výsledkem projektu MKC Praha o pracovní migraci, na němž se podílelo třicet dva fotografů a badatelů. Účastnici projektu pracovali ve dvojících fotograf - výzkumník a během léta 2006 sestavili dokumentaci šestnácti osobních přeběhů. V centru všech příběhů stojí lidé, kteří cestují z různých důvodů a různými směry za prací.

K dostání v kanceláři MKC Praha.

Antidiskriminační vzdělávání a veřejná správa v ČR: příručka pro zaměstnance veřejné správy (2006)

Manuál je určen pracovníkům veřejné správy, ve kterém najdou přehledné informace o legislativní stránce antidiskriminačních opatření, praktické ukázky z antidiskriminační praxe a další odkazy spojené s touto problematikou. ISBN 80-239-7825-X
Publikace je zdarma k vyzvednutí v kanceláři MKC Praha.

Migration Processes in Central and Eastern Europe: Unpacking the Diversity (2006)

Čtrnáct odborných článků doplněných o tři rozhovory s pracovníky nevládních organizací mapuje migrační procesy ve střední a východní Evropě od 80. let do současnosti. Texty byly původně předneseny na Workshopu o migraci ve střední a východní Evropě, který zorganizovalo Multikulturní centrum Praha ve spolupráci s Fakultou humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze v srpnu 2005. ISBN 80-239-6901-3
Publikace v tiskové kvalitě.

Finanční služby v České republice: průvodce pro cizince (2006)

Cílem této příručky je poskytnout cizincům, kteří žijí v České republice, základní přehled o bankovním sektoru v ČR a o nabídce bankovních produktů. Publikace vyšla v češtině, angličtině, němčině, ruštině, ukrajinštině a vietnamštině. ISBN 80-239-6725-8

Knihovny pro všechny: role veřejných knihoven v multikulturní společnosti (2005)

První česká příručka, která poskytuje rady, jak vytvořit multikulturní knihovnu. Publikace informuje o multikulturních aktivitách českých veřejných knihoven a zároveň informuje o projektech v zahraničních knihovnách. Publikace obsahuje literaturu a internetové zdroje o cizincích a národnostních menšinách v ČR. ISBN 80-239-5021-5

Social and Cultural Diversity in Central and Eastern Europe: Old Factors and New (2004)

Sborník z prvního ročníku semináře „Společenská a kulturní rozmanitost ve Střední a Východní Evropě“, který pořádalo Multikulturní centrum Praha v říjnu 2004 v Praze. Sborník je v anglickém jazyce a obsahuje nejdůležitější příspěvky, které na semináři přednesli odborníci na témata etnické, náboženské a kulturní různorodosti, kulturní a migrační politiky apod.

My a ti druzí – příručka pro multikulturní výchovu a vzdělávání na základní škole (2003)

Praktické návody na přípravu a realizaci interkulturních dílen, které žákům přiblíží život, historii a kulturu Romů, Vietnamců, Číňanů, obyvatel Ruské federace a základní podobu hlavních monoteistických náboženství. ISBN 80-239-2099-5

Nečitelní cizinci – jak se (ne)píše o cizincích v českém tisku (2003)

Česko-anglická publikace hledá odpovědi na otázky – co si myslíme o cizincích a menšinách žijících v ČR a jaké informace nám o nich poskytují média. Výstupy ze sociologického výzkumu realizovaného MKC Praha jsou doplněny o komentáře cizinců. ISBN 80-239-1137-6
K dispozici k zapůjčení v knihovně MKC Praha.

Cože? Já, a rasista? (2002)

Tato publikace - komiks je učební pomůckou pro střední školy, která přitažlivě a vtipně komentuje problematiku každodenního soužití ve společnosti, kde se lidé odlišují barvou pleti, pohlavím, společenským postavením, věkem i náboženstvím. Komiks z anglického originálu What? Me? A Racist? vydaného Kanceláří pro oficiální publikace Evropských společenství přeložilo a v roce 2002 vydalo Multikulturní centrum Praha. ISBN 80-238-8066-7

K dispozici k zapůjčení v knihovně MKC Praha.

Etnická hudba ve škole – metodický materiál pro seznámení s mimoevropskou hudbou na základních a středních školách (2001)

Pomocí hudby se každý z nás může dozvědět více o kultuře, náboženství a společenských dějinách Afriky, Ameriky, Austrálie či Asie. Publikace je doplněna hudební nahrávkou na CD. 

Multikulturní pexeso (2002)

Pojďte si zahrát pexeso a poznejte lépe rozmanitost naší planety. Obrázky od Lenky Procházkové doprovází vysvětlující popisky. Zahrát si jej můžete zde.


Nečitelní cizinci: jak se (ne)píše o cizincích v českém tisku (2003)

Analýza vznikla v roce 2003 v rámci projektu Média a menšiny: Mediální obraz cizinců, etnických a národnostních menšin v ČR. Předmětem výzkumné analýzy byly kontexty, v jakých se o cizincích v médiích obvykle referuje; tematická struktura článků o vybraných skupinách cizinců (Vietnamci, Rumuni, Ukrajinci); informační zdroje, kterých autoři článků využívají (kdo v článcích promlouvá, koho novináři citují a na jaké další zdroje se odvolávají); samozřejmé a zamlčené předpoklady, sdílená očekávání, ustálená spojení apod.
(Autoři analýzy Mgr. Petra Klvačová, Mgr. Tomáš Bitrich)

Mezinárodní migrace a Česká republika (2002)

Výzkum i závěrečná zpráva, vytvořené na zakázku nadace Open Society Fund Praha, se zaměřily zejména na zjištění stávající situace v oblasti institucionální asistence a regulace mezinárodní migrace v ČR. Závěr zprávy obsahuje návrhy, jak dosáhnout pozitivních systémových změn v jednotlivých oblastech mezinárodní migrace. Výzkum byl ukončen v únoru 2002, plná verze výzkumné zprávy je zájemcům k dispozici v knihovně MKC Praha. (Autoři analýzy: Mgr. Kateřina Březinová, Mgr. Jan Černík, PhDr. Zdeněk Uherek, CSc.)

Jak se (ne)píše o uprchlících: analýza článku o uprchlících v českém tisku (2002)

Cílem této výzkumné zprávy bylo popsat, jak hlavní české deníky píší o uprchlících. Autoři analyzovali více než 200 náhodně vybraných článků, které byly publikovány v průběhu jednoho roku v MF Dnes, Lidových novinách a Právu.
(Autoři analýzy Mgr. Petra Klvačová, Mgr. Tomáš Bitrich)

IMPACT – Vliv grantové podpory nadace Open Society Fund Praha na romskou komunitu (2000)

Pilotní studie z roku 2000 s pracovním názvem Impact zkoumala vliv grantové podpory nadace Open Society Fund Praha na romskou komunitu. Cílem studie bylo zpracovat podklady pro evaluaci programů, které měly podpořit romskou menšinu. Pilotní studii zpracoval ve spolupráci s Open Society Fund Praha a Multikulturním centrem Praha tým studentů Fakulty sociálních věd UK v Praze v rámci magisterského semináře Politická a ekonomická sociologie, jmenovitě Michaela Ledererová, Josef Macák, Karel Masařík a Lenka Simerská. Plná verze výzkumné zprávy je zájemcům k dispozici v knihovně MKC Praha.


Partnersky vydané publikace a studie:

O školara / Školáci (2005)

Společnost Horymíra Zelenky a Ibra Ibrahimovič vydali sbírku fotografií romských školáků a českých a romských textů na pomoc komunitní škole v Ústí nad Labem. Na vydání publikace se podílelo Multikulturní centrum Praha.
(Publikace je neprodejná; k dispozici pouze k zapůjčení v knihovně Multikulturního centra Praha.)

Škola pro všechny: moderní vyučování V. (2005)

Sdružení AISIS vydalo pátý titul výukové řady Moderní vyučování, který mapuje cestu, jak vytvářet bezpečné podmínky pro vzdělávání a výchovu všech dětí. Výukové CD představuje základní nástroje pro analýzu školy, umožňuje diagnostikovat její problémy a hledat cesty k jejich řešení. Na projektu se podílelo také Multikulturní centrum Praha.
(viz http://www.aisis.cz)

Anketa Romské reálie (2003)

Společnost přátel časopisu Romano džaniben, vydavatel romistického časopisu Romano džaniben, iniciovala v roce 2003 anketu, jejímž hlavním cílem bylo zjistit úroveň znalostí základních romských reálií. Na realizaci ankety se podílelo Multikulturní centrum Praha, Občanské sdružení Athinganoi a Odbor romistiky Indologického ústavu Filozofické fakulty UK v Praze.

Pavel Barša - Západ a islamismus: střet civilizací, nebo dialog kultur? (2002)

Aktuální práce zaměřená na politické a kulturní aspekty vztahu Západu a islámského světa a na kořeny fenoménu islámského fundamentalismu. Vztah islamismu a Západu je viděn z hlediska sporu mezi univerzalistickou vizí jediné planetární civilizace a partikularistickou vizí střetu civilizací. Knihu vydalo Centrum pro studium demokracie a kultury ve spolupráci s Multikulturním centrem Praha v roce 2002. ISBN 80-85959-96-8

Webové projekty Multikulturního centra Praha

Migraceonline
Praha sdílená a rozdělená
Nostrifikace
HelpDesk
Společně proti rasismu
..
© 2016 - Multikulturní centrum Praha; Webdesign & publikační­ systém Toolkit - Econnect